با سلام جواب شما این است . برای مثال :
<Font size=4 color=green>گارد ویژه

جلوی size=ادازه مورد نظر نوشته مثال 4 و جلوی color=رنگ مورد نظر مثال green