نام : سایه پرهام هستم اینم اسم کامل بنده¹26²
تاریخ و محل تولد : 28 آذر دهی شصتی هستم بقول سهراب هر کجا باشم آسمان مال من است ولی افتخار میکنم که از سرزمین پارس هستم .
رشته و مقطع تحصیلی :...