داداش من میزنم روی اون فلشه برای تنظیم جهت ها ولی هیچی نمیاد فقط یه کادر ابی رنگ میاد ترو خدا بگو چکار کنم