سلام به معتادین عزیز:دی
ازاونجایی که چهارماه ترک کردم دوباره به سرم زده بازی کنم از دوستان عزیز دعوت می کنم که راند 27 قدم رنج کنن بیان به قبیله سپه سالاران که دوره هم باشیم

یادی از گذشته کنیم...