نام : مهسا
تاریخ و محال تولد: 23 آذر 69 تهران
رشته و مقطع تحصیلی: زیست شناسی ترم چهار
ورزش مورد علاقه: شنا بدمینتون فوتسال
فعالیت های مورد علاقه: گردش با دوستام سینما کمی هم درس
چطور با بازی...