ایشون هم دقیقاً همینو گفتن دقت کن یکم:

بعدش مختصات قلعه ی دومی که می خواین بهش مارش بخوره رو می نویسین دوباره اضافه کردن مارش رو می زنین واین کارو با همه ی قلعه هایی که می خوایین حمله کنین...