امتیاز دست آورد: برو توی منوی شخصی و گزینه نشان ها... اونجا جلوی هر نشان یه عدد نوشته که امتیاز دست آورد هست. یعنی اگه اون نشان رو بگیری به اندازه عدد جلوی اون نشان امتیاز دست آورد میگیری.
خورشید:...