ساخت تیزر تبلیغاتی
تیزر به شکلی از تبلیغ و معرفی محصول می¬پردازد که با دارا بودن یک ایده¬ی مرکزی و پرداخت هوشمندانه در ابتدا طرح مسئله¬ای داستانی می¬کند تا سوالی را در ذهن بیننده ایجاد کند، سپس در...