چرا کسی به مشکلاتی که توی کیهان 1 واسه پشتیبانی میفرستیم رسیدگی نمیکنه؟ادمین کجاست ¹74²
راند قبل که یکی اومد بازی رو به گند کشید،
این راند هم اومده یه جور دیگه بازی رو به گند کشیده
آخه این چه...