من باید چی کا کنم

نمی دونم من رو حذف کردن ویا جریمه