درود بر خانهای بزرگ

چنتا سوال درباره ویرایش قبیله داشتم.

1. چه جوری میشه عکسی که تو اطلاعات قبیله میزاری ببریش وسط صفه؟
2. چه جوری کناره همون عکس مطالبی رو هم میشه نوشت؟
3. ایا میشه تو...