با سلام

این بازی با این تعداد یازیکن به خودی خود سرد و کم جنب و جوش بود

اگر مدیریت تجربه این بازی را داشته باشند میدانند که بازی جنگ های فضایی بر مبنای جنگ استوار است و یکی از مهمترین مسائل...