سوال و جواب در باره مارش چند گانه
سوال مارش چند گانه به چه صورت است
مارش چند گانه به این صورت است که شما برای مثال اول به قلعه 1 حمله میکنید بلافاصله به 2 پاکسازی و به قلعه 3 دوباره حمله میکنید این...