هوش


براي شروع كورس شغلي خود نياز به هوش داريد تا بتوانيد كار را بهتر انجام دهيد و يا براي رفتن به مرحله ي ديگر نيازمند داشتن مقدار هوش خاصي خواهدي بود.بازي هاي كوتاه و كتاب خانه به شما هوش ميدهندهوش افزايش مي يابد با

بازي هاي كوتاه


كتاب خانه


كتابها در فروشگاه سري
با رسيدن به سطح هوش 200 ديگر در كتاب خانه نخواهيد توانست هوش كسب كنيد و فقط با بازي هاي كوتاه و فروشگاه سري ميتوانيد آن را به دست آوريدهوش كاهش مي يا بد با

بعضي نوشيدني هاي موجود در ماركت