چنانچه برای اولین بار است بازی می کنید بهترین کار گوش دادن به راهنمایی های کاردان و مطالعه راهنمای بازیست.
وقتی که در سطح 0 هستید کسی نمی توانید به شما حمله کند , سعی کنید پناهگاه بسازید تا بتوانید منابع خود را از دسترس غارتگران به دور نگه دارید.
هنگام ساخت نیرو به همه یگان ها توجه داشته باشید.نیزه داران برای مقابله با سواره نظام ها و تبر زن برای مقابله با پیاده نظام مناسب است.شمشیر زن یگانیست که برای مقابله با هر دو یگان دشمن مناسب است.هرگز کمانداران را فراموش نکنید.شاید سطح سلامتی انها پایین باشد اما می توانند به پیاده نظام و سواره نظام های دشمن ضربات سنگینی وارد کنند.
در ابتدای بازی از ماشین های محاصره نترسید چون آنها تنها می توانند ساختمانهایی را که بالاتر از سط 5 باشند تخریب کنند.