سلام اتفاقات رو این جا بزارین
ما 1 جاسوس از دست دادیم!
اطلاعات در باره C1. Green Castle [108:111] :
جمعیت: 275/1922
منابع:

  • 1530
  • 927
  • 707
  • 1164


یگان ها:
نیزه دار: 62
شمشیرزن: 20
تبرزن: 20
گرز دار: 20
جاسوسان: 0
کمانداران با کمان های کوتاه: 109
کماندار با کمان بلند: 25


برج:
ارائه نشده

ساختمانها:
معدن طلا - 10 سطح
معدن آهن - 10 سطح
چوب بری - 10 سطح
مزرعه - 10 سطح
خانه - 10 سطح
سربازخانه - 5 سطح
اصطبل ها - 2 سطح
بازار - 5 سطح
آهنگری - 5 سطح
دیوار - 5 سطح
پناهگاه - 5 سطح
انبارها - 11 سطح
برج - 1 سطح
قلعه - 1 سطح