تو راهنا درصد بهبود نیرو بعد از تو هر راند توسط طبیب دقیقا ذکر شده . اما وقتی گزارش نبرد رو نگاه می کنی، می بینی دقیق نیس و هر گروه رو با یه درصدی زنده می کنه .
می خواستم ببینم قانون و مبنایی داره یا نه