فضای انجمن پر فشار سنگین , نمیدونم من که تازه واردم اینجوریه یا شم هم همین حسو دارین