مدیرعامل مخابرات ایران: محتوای پیامک*ها را ذخیره نمی*کنیم
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص ذخیره*ی محتوای پیامک*ها توسط مخابرات می*گوید: حجم پیامک*ها به حدی است که نمی*توانیم نگهداری کنیم.
"صابر فیضی" در بخشی از گفت*وگوی خود با با ماهنامه*ی مدیریت ارتباطات گفته*است: ما هیچ اطلاعاتی را ذخیره نمی*کنیم جز اطلاعاتی که خود مشترک مراجعه کند، مثلاً یک نفر مراجعه می*کند که من این همه پیامک نزدم. ما یک لیست به او می*دهیم که در این تاریخ و در این ساعت شما به این شماره*ها پیامک زدید، ولی محتوای آن را نداریم، چون نمی*توانیم داشته باشیم.