خب دوستان بعد ی سال ورود به بازی خان ها و بای از این بازی
میخوام باز برگردم
یه سوال دداشتم
بچه های سابق پاسارگارد
فواد و دوستانی که تو دوره یه سال پیش مقابل بلغارستانیا بودن هستند یا خیر
البته فواد جان اگه تونسی پیامی بده
رفیق قدیمی از یادمون بردی