امتياز


امتيازي كه در بازي كسب مي كنيد باعث بالا رفتن شما در رتبه بندي ميشود

امتياز افزايش مي يابد بابازي هاي كوتاه


جراحي زيبايي


خريد يا اجاره آپارتمان


داشتن دوست


تغيير مدل مو


تغيير آرايش


تغيير سولاريوم


رقص در سالن سرگرمي


نشانه ها


رفتن به اتسودو نقش حنا


داشتن حيوان خانگي


مطالعه در كتاب خانه بعد از رسيدن هوش شما به 200


امتياز كاهش مي يابد با

فرار كردن حيوان خانگي