بانك


بانك مكاني است كه ميتوانيد در آنجا الماس خريدراي كنيد . الماس را بعدا ميتوانيد به پول تبديل كنيد و براي بانوي خود به مصرف برسانيد

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد .بانوي شما ممكن است نياز به خانه اي جديد داشته باشد. ممكن است دوست پسرش او را ترك كنيد و بانيو شما براي راهايي از تنهايي بخواهد يك حيوان خانگي خريداري كند. ممكن است شغل خود را از دست بدهد و بيكار شود يا به كورس شغلي جديد وارد شود كه براي هر كدام به پول نياز خواهد داشت. زندگي همين است و بانوي شما بايد بتواند با مشكلاتي كه در آينده ممكن است براي او پيش بيايد مقابله كند

الماس هاي خريداري شده را هر وقت خواستيد ميتوانيد به پول تبديل كنيد پس وقت را از دست ندهيد و آينده بانوي خود را با خريد انواع بسته هاي الماس و روش هاي خريد گوناگوني كه براي شما فراهم آورده ايم ، تامين كنيد