عاقد می تواند هم خود فرد باشد هم وکیل بگیرد. نکاح از امور نیابت پذیر است و در اجرای صیغۀ نکاح می توان نایب گرفت مثل حج. م 1071 ق.م
طرق اعطای وکالت : یک وقت اعطای وکالت عام/ مطلق/ خاص
در وکالت مطلق خانم می گوید من را به ازدواج کسی در بیاور. ← مطلق
در وکالت مطلق خانم می گوید من را به ازدواج هر مردی در بیاور. ← عام
در وکالت مطلق خانم می گوید من را یا به عقد خودت یا احمد آقا دربیاور. ← خاص
در وکالت خاص وکیل نمی تواند غیر از آنچه خواسته شده دربیاورد باطل است.
در وکالت عام وکیل می تواند او را به عقد خود حتی در بیاورد.
در وکالت مطلق نمی تواند او را به ازدواج خود دربیاورد مگر صراحتاً قید وکیل را آورده باشد.
وکالت بصورت مطلق منصرف از این است که وکیل بتواند او را به عقد خود دربیاورد ← مرحوم حکیم ولی حقوقی ها مثل شهید ثانی می گویند بین عام و مطلق فرصتی نیست یعنی در وکالت عام هم نمی توانند به عقد خود (وکیل) در بیاورند زیرا در ماده 1074 ق.م بحث اصولی نکرده است در واقع وقتی وکالت شمولیت داشته باشد نمی تواند وکیل موکل را به عقد خود در بیاورد مگر به صراحت ذکر شود و همچنین زمانی که می خواهد از موکل حمایت کند که جلوی سوء استفاده از او را بگیرد .
*با توجه به وحدت ملاک م 1072 عکس این مورد که مرد زن را وکیل بگیرد هم مورد قبول است.

وکیل الهام آریان کیان