دعاوی کیفری شامل جرایم، مجازات ها و قوانین جزایی است.
برخی اصطلاحات رایج در دعاوی کیفری شامل
حقوق جزا:حقوق جزا جرم و اقدامات مجرمانه را تعریف می کند.
جرم و مجرم: منظور از جرم فعالیت یا رفتاری است که در ارتباط با ترک یا انجام یک فعل صورت می گیرد.
مسئولیت کیفری: منظور از مسئولیت کیفری نیز نسبت دادن جرم به متهم است.
حضور یک وکیل در حل پرونده های قضایی می تواند بسیار کمک کند.
بهترین وکیل دادگستری را برای خود برگزینید تا پشتیبان شما در مراجع قضایی باشد.