سلام چطور میشه از نجیب زاده برای کم کردن وفاداری قلعه ها استفاده کرد تا قلعه دوم رو تشکیل بدم
از اردوگاه خواستم توحمله نجیب زاده ها رو بفرستم اجازه نداد