با سلام

بعد دوهزارو اندی سال گفتیم ی تایپیک بزنیم یاد قدیم چه شور و شوقی بود خخخ

برا راند 97 دنیا 5 کسی میاد ؟؟

من که هستم با قبیلم دوستان اعلام کنن ببینم چه قبایلی میاد .