نحله به معنای هدیه یا بخشش است. در واقع به حقوق مالی گفته می شود که قاضی با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و همچنین وسع مالی زوج، مبلغی را* از باب بخشش برای زوجه تعیین می*نماید. اما دریافت آن نیازمند شرایط و ضوابط خاصی می باشد.

نحله در لغت به معنای بخشش و هدیه می باشد اما در اصطلاح حقوقی به مبلغی گفته می شود که دادگاه بر اساس شرایطی به خصوص آن را برای زوجه (خانم) تعیین می نماید و زوج (مرد) نیز موظف به پرداخت آن می باشد.

ابتدا به این موضوع می پردازیم که مستند قانونی نحله چیست؟ پس از آنکه در تاریخ 01/12/1391 قانون حمایت از خانواده جدیدی مورد تصویب قرار گرفت که مطابق با ماده 58 آن قانون، یک سری از قوانین دیگر نسخ گردید که از جمله می توان به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/۱۲/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود. ولی فقط بند ب تبصره ۶ قانون پیش گفته استثنا گردید که در حال حاضر هم پا برجا می باشد.

با استناد بر بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نسخ نگردیده است، چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را* از باب بخشش (*نحله) برای زوجه تعیین می*نماید. »شرایط و چگونگی دریافت نحله
در اینجا به این نکته می پردازیم که زوجه برای دریافت نحله از همسر خود باید دارای چه شرایطی باشد؟

با استناد و استنباط از قانون و رویه قضایی، شرایط و چگونگی دریافت نحله به شرح ذیل می باشد:

1- با توجه به موارد اصلاحی که در راستای حمایت از خانواده صورت گرفته است، زوجه نمی تواند در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، درخواست مطالبه نحله کند.

2- زوجه درخواست طلاق نکرده باشد. یعنی زن نمی تواند درخواست دهنده طلاق باشد و این امر باید از جانب زوج صورت بگیرد.

۳- نحله با اجرت المثل قابل جمع نیست. بدین صورت که اگر اجرت المثل به هر دلیلی به زوجه تعلق بگیرد، دادگاه می تواند برای زن نحله تعیین کند.

۴- همچنین برای تعیین کردن نحله بر خلاف اجرت المثل، نیازی به کارشناسی نمی باشد. در این خصوص قاضی پرونده با توجه به سنوات زندگی مشترک و خدماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، میزان آن را تعیین می نماید. لازم به ذکر است که میزان مبلغ آن هم با توجه به تمکن و وسع مالی زوج مشخص می گردد.

منبع : پویا دادبان