ليستي از achievement هاي جديد مربوط به يك عنوان جديد از Final Fantasy اضافه شده كه خبر از عرضه دير يا زود اين عنوان بر روي ويندوز فون دارد.
اين بازي يكي از عناوين جديد Xbox Live ويندوز فون خواهد بود.
به زودي شاهد اولين بازي RPG براي Xbox Live ويندوز فون خواهيم بود.
بازي Final Fantasy بهترين (و در بد بينانه ترين حالت، يكي از بهترين) RPG هاي دنياي بازي هاست.
ضمنا بازي Super monkey ball 2 هم داراي شرايط مشابهي هست كه به زودي اخبار جديدي در اين رابطه منتشر خواهيم كرد.